Hotline: (024) 6293 5455   |  Email: info@delfin.edu.vn

THỂ BỊ ĐỘNG (Passive Voice)

THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (Present Perfect Continuous)

Mệnh đề quan hệ rút gọn (Reduced Relative Clauses)

Đại từ Quan hệ (Relative Pronouns)

Mệnh đề Quan hệ Xác định/Không Xác định

Mệnh đề quan hệ (Relative Clauses)

Tính từ (Adjective) và Trạng từ (Adverb)

USED TO – BE USED TO – GET USED TO: LÀM SAO ĐỂ PHÂN BIỆT?

BE GOING TO và THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

MOST – MOSTLY – ALMOST: Bộ ba “tưởng như khó nhằn”

Designed & Developed by ThemeXpert