Hotline: (024) 6293 5455   |  Email: info@delfin.edu.vn

Other - Another - The other

ANOTHER – OTHER – THE OTHER: Phân biệt và cách dùng

Câu điều kiện loại 1

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1 (Conditional Type 1)

Phân từ hiện tại (Present Participle) và Phân từ quá khứ (Past Participle)

PHÂN BIỆT SINCE VÀ FOR

PHÂN BIỆT TÍNH TỪ ĐUÔI -ED VÀ -ING

CÁC BƯỚC VIẾT BÀI LUẬN

Tính mạch lạc & Tính liên kết trong bài luận

CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA MỘT BÀI LUẬN

Động từ tình thái diễn tả suy luận và suy đoán (Modals of Deduction and speculation)

Cơ bản về Câu Điều Kiện

Designed & Developed by ThemeXpert